7 lutego 2015 roku Senat przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacji podatkowej. Nowa ustawa ma zachować 75% stawkę PIT od nieujawnionych dochodów oraz wprowadzić drugą 55%. To jednak nie wszystkie zmiany…

W lipcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zezwalający Urzędowi Skarbowemu ustalanie ukrytych przychodów w oparciu o poniesione wydatki podatnika i pozyskany majątek, jest niezgodny z konstytucją. Bez zarzutu natomiast przyjęto 75% stawkę PIT od nieujawnionych dochodów.

Nowelizacja ustawy definiuje przychody nieujawnione, którymi są:

1. Przychody z ujawnionego przez podatnika źródła, ale w nieprawidłowej wysokości,
2. Przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika, nieustalonych przez organ skarbowy.

Do przychodów niemających pokrycia w ujawnionych źródłach zaliczane będą nadwyżki wydatków poniesionych w danym roku podatkowym nad przychodami opodatkowanymi lub nie, osiągniętymi przed poniesieniem wydatku.

Poza definicją nieujawnionych przychodów nowa ustawa modyfikuje okres przedawnienia roszczeń i wprowadza nową stawkę podatkową, przyjmuje domniemanie uzyskania przychodu z czynności mogącej być prawnie skuteczną umową oraz zasadę pierwszeństwa stosowania podatku dochodowego, a nie karnego.

Według nowelizacji ustawy obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystąpienia nadwyżki wydatków nad ujawnionymi przychodami, natomiast podstawą opodatkowania będzie suma tych nadwyżek.

Nieujawnione dochody będą opodatkowane jedną w dwóch stawek: 75% lub obniżoną 55%: „Jednocześnie projekt ustawy wprowadza szczególną stawkę podatku w wysokości 55%, która znajdzie zastosowanie do tej części przychodów, którą podatnik, z własnej inicjatywy, ujawni organowi prowadzącemu postępowanie, zanim fakt ten ujawni ten organ i jednocześnie uprawdopodobni, że nadwyżka została pokryta przychodami (dochodami) uprzednio niezadeklarowanymi do opodatkowania, z tytułu których zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych uległo przedawnieniu”

Postępowania mają być przeprowadzane w oparciu o zasadę domniemania legalności przychodu „w braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy” (art. 2 ust. 6 ustawy o PIT). Głównym celem postępowań ma być opodatkowanie przychodów właściwy podatkiem, co ma nastąpić poprzez najpierw ustalenie źródła nieujawnionego przychodu, później a obciążenie np. podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie źródła i wysokości finansowania wydatków, zastosowany będzie podatek karny.

Kolejną zmianą, jaką wprowadzi nowa ustawa, będzie wydłużenie terminu przedawnienia podatku karnego – z 5 na 10 lat: „Zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie”. (art. 68 § 4 )

Jednak okres ten może zostać skrócony „jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego zobowiązania uzależnione jest od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa”. (art. 70 a § 1)
Ustawodawca zmianę tę uzasadnia długotrwałym procesem uzyskiwania informacji od zagranicznych organów podatkowych.

Nową ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu 9 lutego 2015 roku, natomiast obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2015 r.

Pełny tekst projektu ustawy

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here