Czy faktura VAT musi być podpisana ?

4
15669
Czy faktura musi byc podpisana?

To stwierdzenie u wielu przedsiębiorców wzbudza niepewność – czy rzeczywiście ich dokumenty są wystawiane zgodne z przepisami i czy są akceptowalne na mocy prawa.

Fakturę bez podpisu należy uznać za wystawioną prawidłowo, o ile zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami rozporządzenia – napisał były wiceminister Maciej Grabowski.

Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że szczegółowe elementy jakie powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT wymienia § 9 pkt 1 § 21 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 542.

Co musi zawierać faktura?

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Ponadto należy pamiętać, że faktury (faktury korygujące) wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Reasumując, przepisy nie wymagają, aby podatnik miał obowiązek podpisywania faktur czy też stawiania na nich pieczątek. Jeśli faktura zawiera ww. elementy – będzie podstawą do czynności podatkowych i księgowych.

Często przedsiębiorcy chcąc zwiększyć swoje bezpieczeństwo i bardziej uwiarygodnić fakturę – podpisują ją. Przydaje się to w sytuacji, gdy z powodów nieuregulowanych należności wystawca faktury odda sprawę do Sądu. Niejednokrotnie w takich sytuacjach Sąd wyda nakaz zapłaty. Natomiast dokument niepodpisany nie stanowi w sprawach sądowych bezspornego dowodu.

 

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here