Przedsiębiorca posiadający działalność w stanie zawieszenia, pomimo zakazu prowadzenia działalności, nie jest pozbawiony statusu przedsiębiorcy. Czy to oznacza, że nadal może prowadzić działalność?

Według art. 14a ustępu 3 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podczas zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę obowiązuje zakaz prowadzenia działalności i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kolejny ustęp reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorcy, podczas trwania zawieszenia działalności, do których należą:

– prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
– prawo przyjmowania należności i obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych z długoterminowych umów zawartych przed zawieszeniem działalności;
– prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
– prawo i obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
– wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
– prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może też zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Podsumowując, przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie może  w czasie zawieszenia jej wykonywać, a tym samym osiągać z niej bieżących przychodów (z wyjątkiem przychodów finansowych oraz związanych ze sprzedażą środków trwałych lub wyposażenia). Ma jedynie prawo przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia i obowiązek spłacania zobowiązań powstałych przed zawieszeniem działalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here