Podatek od nieruchomości tak jak każdy inny należy obowiązkowo opłacać. Sądy administracyjne przychylają się często do regulowana zaległości podatkowych nadwyżką VAT-u naliczonego nad należnym, wykazaną w deklaracji VAT. Podatnik ma prawo żądać zwrotu takiej nadwyżki lub złożyć wniosek o zaliczenie całej lub części należnej mu kwoty w poczet przyszłych podatków.

Według decyzji sądów administracyjnych (por. prawomocny wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1707/11) istnieje jeszcze jedna możliwość – kompensata, czyli przeznaczenie takiej nadwyżki na uregulowanie zaległości z tytułu podatku np. od nieruchomości. Priorytetem jest uregulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa, a nie poszczególnego organu podatkowego. Aby dokonać takiej kompensaty, podatnik musi razem z deklaracją VAT, wykazującą nadwyżkę VAT-u naliczonego nad należnym, złożyć wniosek o dokonanie zaliczenia tej kwoty jako uiszczenie konkretnego zobowiązania podatkowego wraz z wskazaniem właściwego organu podatkowego.

Problem jednak może się pojawić z uznaniem kompensaty przez Urząd Skarbowy. Otóż zdaniem US to czynność może mieć miejsce tylko w przypadku powiązań pomiędzy wpływami podatkowymi, np. nadwyżka VAT może być uznana jako regulacja zobowiązań składających się na dochody budżetu państwa takich jak podatek dochodowy. Jednak nie może to mieć miejsca jeśli w grę wchodzą zaległości z tytułu podatku stanowiącego wpływy gminy, np. podatek od nieruchomości. Wyjątkiem są tu jedynie podatki składające się na budżet gminy, ale tylko pod warunkiem, że są realizowane przez Urząd Skarbowy, np. podatek od spadków i darowizn.

Istnieje więc ryzyko, że złożony wniosek o kompensatę nadwyżki VAT na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, Urząd Skarbowy odrzuci bez względu na wyroki sądów administracyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here