Zmiany w Kodeksie Pracy, które były długo zapowiadane, weszły w życie 22 lutego 2016. Najważniejsze z nich opisaliśmy już tutaj. Dotyczyły przede wszystkim ograniczenia czasowego stosunku pracy w oparciu o umowę na czas określony – maksymalnie 3 umowy na łączny okres maksymalnie 33 miesięcy. Po przekroczeniu tych warunków, stosunek pracy z czasu określonego zmienia się automatycznie na czas nie określony.

Odstępstwem od tego są tylko umowy o pracę zawarte na czas określony:
1) w celu zastępstwa,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (art.251 § 4 Kodeksu Pracy).

Do umów wymienionych wyżej umów trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu Pracy (22 maja 2016r.) pracodawca zobowiązany jest uzupełnić umowę o pracę o odpowiednie oświadczenie, w którym zawrze informację o przyczynie zawarcia takiej umowy. Termin spełnienia tego obowiązku mija 21 maja 2016 roku (3 miesiące po wejściu w życie nowelizacji KP).

Natomiast w przypadku umów zawartych po 22 lutego 2016 roku zgodnie z art. 251 § 5. KP Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Pracodawca powinien także poinformować pracownika o aktualizacji warunków zatrudnienia, w tym o zmianie długości okresu wypowiedzenia. Dla przypomnienia obecnie obowiązujące okresy wypowiedzenia kształtują się następująco:
– 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
– 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 3 lata;
– 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata.

Ten obowiązek powinien zostać spełniony przez pracodawcę w ciągu miesiąca od wejścia w życie zmian. Jeżeli termin ten przypadał po dacie rozwiązania stosunku pracy, aktualizacji należało dokonać do dnia zakończenia zatrudnienia (art. 29 § 32 k.p.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here