Obowiązująca od 28 kwietnia 2013 roku ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych wprowadza nowe zasady regulujące terminy płatności faktur i konsekwencje z nich wynikające. Zezwala m.in. na naliczanie odsetek kontrahentowi, pomimo tego, że termin płatności jeszcze nie minął. Regulacje te nie dotyczą transakcji pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą termin płatności faktury dokumentującej dostawę towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych, nie może być dłuższy niż:
– 60 dni od dnia doręczenia faktury podmiotowi niepublicznemu, lub 60 dni od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania faktury lub  gdy faktury zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonania usługi,
– 30 dni od dnia doręczenia faktury podmiotowi publicznemu, za wyjątkiem podmiotów leczniczych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), dla których termin nie może być dłuższy niż 60 dni.

Do tego momentu wszystko wydawałoby się być jasne i proste. Jednak jest tu kilka istotnych regulacji, o którym trzeba wiedzieć.
Przede wszystkim jest to moment, od którego liczony jest termin płatności. Powszechnie wiele firm nie prowadzi ewidencji wpływu faktur i przedsiębiorcy ustalają między sobą, że data płatności będzie liczona od dnia dostarczenie towaru/wykonania usługi. Natomiast według tej ustawy termin płatności  powinien być liczony od dnia dostarczenia wymienionego dokumentu.

Drugi haczyk jest szczególnie istotny dla nabywcy. Otóż pomimo tego, że termin płatności jeszcze nie minął, a zgodnie z ustawą jak wyżej może wynosić maksymalnie 60 dni, to od 31 dnia, licząc od dnia dostarczenia faktury, sprzedający ma prawo, bez wezwania, naliczać kontrahentowi odsetki ustawowe (w dniu publikacji artykułu – 13%). Odsetki te mogą być naliczane do dnia wpłynięcia zapłaty za fakturę, jednak nie dłużej niż do końca terminu płatności. W przypadku dalszego braku spłaty należności po terminie płatności, o czym wielu dłużników nie wie, wierzyciel ma prawo naliczać odsetki nie ustawowe a podatkowe (art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn.zm.4)) w wysokości 8% (stawka obowiązująca od 09.10.2014r.), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki. Naliczanie tych odsetek następuje od pierwszego dnia po terminie płatności do dnia wpłynięcia należności.

Dodatkowo ustawa reguluje iż wierzycielowi przysługuje prawo zryczałtowanej rekompensaty kosztów poniesionych w celu uzyskania należności od dłużnika w wysokości 40 euro przeliczonych według średniego kursu euro NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna. Natomiast jeśli koszty przekraczają kwotę rekompensaty, dłużnikowi przysługuje prawo ich zwrotu od dłużnika wraz z kosztami postępowania sądowego pomniejszonymi o kwotę rekompensaty 40 euro.

Podsumowując, nowa ustawa daje prawo do wystawiania faktur z terminem płatności nawet do 60 dni, a z drugiej strony skutecznie zniechęca szczególnie nabywcę do korzystania z takiego terminu i płacenia po 30 dniach od dnia dostarczenia faktury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here