Przekształcenie spółki w inną formę prawną wymaga nie tylko czasu ale przede wszystkim dopełnienia wielu formalności. Bardzo często w trakcie procesu okazuje się, że brakuje wielu dokumentów, co może znacząco odsunąć w czasie jego zakończenie. Aby tego uniknąć warto zapoznać się zapoznać się z 551-570 i art. 581-584 Kodeksu Spółek Handlowych.

Każda S.K.A. może być przekształcona w Sp.K. pod warunkiem, że nie znajduje się w stanie upadłości lub też podczas podziału majątku. Przekształcenie składa się z kilku etapów, do których zalicza się:

• przygotowanie planu przekształcenia,
• powzięcie uchwały o przekształceniu,
• wyznaczenie wspólników prowadzących sprawy Sp.K. i ją reprezentujących,
• podpisanie umowy lub statutu nowej Sp.K.,
• dokonanie wpisu w KRS S.K. i wykreślenie S.K.A.

Plan przekształcenia musi być sporządzony w formie pisemnej. Do obowiązkowych jego elementów należy ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości akcji wspólników-akcjonariuszy – zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Oprócz tego do planu powinno zostać dołączone sprawozdanie finansowe (musi być sporządzone przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe), projekt uchwały w sprawie przekształcenia oraz umowa albo statutu Sp.K. oraz wycenę składników majątku Sp.K. Za sporządzenie planu odpowiedzialność ponosi zarząd komplementariusza S.K.A. lub wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki. Natomiast gotowy już plan powinien zostać poddany badaniu biegłego rewidenta, a wynik badania należy dołączyć do planu.
Do obowiązkowych elementów uchwały o przekształceniu S.K.A. należą:

– określenie typu spółki na jaki zostanie przekształcona,
– wysokość sumy komandytowej,
– wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w Sp.K.,
– nazwiska i imiona wspólników (prowadzących sprawy i reprezentujących) Sp.K.,
– zgoda na brzmienie umowy Sp.K.
Uchwała musi być powzięta przez wspólników i powinna być zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza.
Spółka ma też obowiązek wezwania wspólników w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu do złożenia oświadczeń o uczestnictwie w Sp.K. (jeśli nie złożyli ich w dniu powzięcia uchwały). Oświadczenie musi być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Złożenie wniosku o wpis przekształcenia do KRS leży w gestii wszystkich wspólników posiadających prawo do reprezentowania spółki. Oni też mają prawo dokonania ogłoszenia o przekształceniu.

Proces przekształcenia trwa zwykłe około 3 miesięcy, a wydłużenie tego terminu często zależy od sprawności działania wspólników jak również sądu gospodarczego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here