Rok 2024 przynosi znaczące zmiany w polskim prawie podatkowym. Dzisiaj skupmy się na dwóch kluczowych obszarach, które mogą znacząco wpłynąć na rzeczywistość przedsiębiorców w Polsce.

Podatek Minimalny CIT

Najbardziej palącą zmianą jest wprowadzenie podatku minimalnego od osób prawnych, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Ten 10% podatek ma na celu eliminację praktyk optymalizacji podatkowej, zmuszając firmy do wniesienia swojego wkładu podatkowego niezależnie od ich sytuacji finansowej. Ograniczenie optymalizacji podatkowej stanowi kluczowy cel, zwiększając jednocześnie wpływy podatkowe od przedsiębiorstw. Podatek minimalny CIT obejmuje m. in. podmioty należące do grup kapitałowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, których skonsolidowane przychody globalne przekraczają 750 mln EUR rocznie w co najmniej dwóch z ostatnich czterech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających analizowany rok podatkowy. Kluczowym założeniem jest efektywna stawka podatkowa, uwzględniająca wszelkie ulgi podatkowe, nie niższa niż 15%.

Istotne jest zauważenie, że podatek ten nie jest jedynie sankcją dla firm o niskiej stawce podatkowej, ale również narzędziem harmonizacji podatków na szczeblu europejskim. Unia Europejska, dążąc do eliminacji konkurencji podatkowej i zapewnienia uczciwego środowiska podatkowego, wdrożyła te regulacje jako część swojego programu Pillar 2.

W praktyce, spółki, których stawka podatkowa jest niższa niż 15%, zobowiązane są do dopłaty różnicy między swoją stawką a minimalną. Ta różnica, określana jako dodatkowa opłata, jest obliczana na podstawie skonsolidowanych przychodów globalnych i stanowi istotne obciążenie finansowe dla podatników.

W Polsce przepisy dotyczące tego podatku reguluje art. 24ca. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy również zapoznać się z ustępem 14 ww. artykułu, który definiuje podmioty mające prawo skorzystać ze zwolnienia z omawianego podatku. Krajowa Informacja Skarbowa nie przygotowała jeszcze dla nas szczegółowych objaśnień. W praktyce dopiero po zakończeniu roku 2024 będziemy zajmować się analizą, czy dany podmiot jest zobowiązany do uiszczenia podatku minimalnego oraz w jakiej kwocie. W trakcie roku należy obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowych wg dotychczasowych zasad.

Podatki od Plastiku i Środki na Ochronę Środowiska

W 2024 roku Unia Europejska (UE) kładzie nacisk na walkę z zanieczyszczeniem środowiska, a jednym z narzędzi w tej batalii jest wprowadzenie podatku od plastiku. Priorytetem jest promowanie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych, co znalazło odzwierciedlenie w dyrektywie dotyczącej zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Nowa regulacja nakłada opłaty na podmioty wprowadzające do obrotu produkty z tworzyw sztucznych, skupiając się zwłaszcza na jednorazowym użytku. Kubki na napoje, pojemniki na żywność, lekkie torby na zakupy, chusteczki nawilżane czy balony – to tylko część produktów objętych opłatą. W przypadku kubków na napoje i pojemników na żywność opłaty wynoszą odpowiednio 20 i 25 groszy.

Istotnym elementem wprowadzenia podatku od plastiku jest rozszerzenie odpowiedzialności producentów. Przedsiębiorcy wprowadzający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zobowiązani są do corocznej opłaty, mającej pokryć koszty zbierania odpadów z tych produktów. Wśród objętych opłatą produktów znajdują się m.in. pojemniki na żywność, paczki i owijki zawierające żywność, czy wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne.

Oprócz podatku od plastiku, Unia Europejska stawia na edukację jako kluczowy element działań na rzecz ochrony środowiska. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu wyroby tytoniowe, chusteczki nawilżane, balony, lekkie torby na zakupy, podpaski higieniczne, tampony czy narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, są zobowiązani do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłata na rzecz kampanii edukacyjnych wynosi 5 groszy za kilogram lekkich toreb na zakupy, 1 grosz za 10 sztuk wprowadzonych do obrotu wyrobów tytoniowych oraz 1 grosz za sztukę pozostałych produktów. Przedsiębiorcy mogą spełnić ten obowiązek poprzez przeznaczenie opłaty na publiczne kampanie edukacyjne lub wniesienie jej na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podsumowując, przedsiębiorcy w Polsce w 2024 roku stoją przed wyzwaniami związanymi z nowymi podatkami, oraz środowiskowymi inicjatywami Unii Europejskiej. Elastyczność w dostosowywaniu się do tych zmian oraz świadomość ich wpływu na działalność gospodarczą będą kluczowe dla sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here