Zgodnie z Art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807), przedsiębiorca zwierający transakcję opiewającą kwotę powyżej 15 000 euro z innym przedsiębiorcą, ma obowiązek jej dokonania za pośrednictwem rachunku bankowego, nie gotówki.

Pod pojęciem transakcji należy rozumieć umowę cywilnoprawną. Czyli w przypadku, kiedy dana transakcja (umowa cywilnoprawna) zostanie zawarta za kwotę przewyższającą 15 tys euro (wg kursu NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji), płatności za nią nie można dokonać gotówkowo, tylko za pośrednictwem banku. Nieistotne jest tutaj to, czy faktury dotyczące danej transakcji będą wystawiane na wartości niższe lub płatności za nią będą dokonywane w częściach. Znaczenie ma łączna kwota w zawartej transakcji.

Niedotrzymanie obowiązku rozliczeń za pośrednictwem banku nie poniesie za sobą kar finansowych, jednak w związku z tym, że jest to naruszenie prawa, może zostać rygorystycznie rozpatrzone np. przy wydatkowaniu funduszy unijnych.

Ograniczenie płatności gotówkowych narzuca także prawo dewizowe (Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z poźn. zm.)):

Art.25 1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem uprawnionych banków, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15.000 euro.

W tym przypadku kurs euro liczony jest wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego tę operację. Naruszenie tego przepisu jest przestępstwem, a w przypadkach mniejszej wagi – wykroczeniem karnym skarbowym (art. 106j Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.))

Poza tymi konsekwencjami należy pamiętać, że przedsiębiorca, który przyjmuje gotówką płatności przekraczające 15.000 euro, musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze zm.), do których należą m.in.:

– bieżąca analiza przeprowadzonych transakcji i dokumentowania jej wyników w formie papierowej lub elektronicznej oraz przechowywania ich przez pięć lat;
– ustanowienie w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
– mianowanie osoby odpowiedzialnej za wypełnianie obowiązków określonych w ustawie (w spółkach kapitałowych osobą odpowiedzialną jest członek zarządu wyznaczony przez zarząd)
– zorganizowanie szkoleń pracownikom z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
– stosować wobec klientów tzw. środki bezpieczeństwa finansowego – m.in. identyfikację klienta, podejmowanie czynności w celu identyfikacji rzeczywistego beneficjenta transakcji, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.

Do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych do ustawy przedsiębiorcy nie są zobowiązaniu do rejestracji transakcji przewyższających 15 tys. euro oraz przekazywania informacji o nich Generalnemu Inspektorowi. To zwolnienie dotyczy tylko tych podmiotów, które stały się instytucjami obowiązanymi w dniu 22 października 2009 r. (data wejścia w życie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy rozszerzających katalog instytucji obowiązanych).

Warto więc przyjmować płatności za takie transakcje w gotówce?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here