Początek roku 2016 przyniósł ze sobą wiele zmian w zakresie prawa, również prawa podatkowego. Jedną z nich ma być klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Konieczność wprowadzenia zmian w prawie wynika z nieszczelności systemu podatkowego, a co za tym idzie wielu wyłudzeń podatkowych. Nowe prawo ma przyczynić się do zwiększenia dochodów do Skarbu Państwa z tytułu wpływów podatkowych, których to wysokość dotychczas ograniczona była przez sztuczne konstrukcje podatkowe prawnie dopuszczalne, jednak niezgodne z założeniami materialnego prawa podatkowego.

Nowe przepisy mają wprowadzić definicję legalnego unikania opodatkowania –

zgodnie z art. 25a, unikaniem opodatkowania będzie zastosowanie w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną.

Co ciekawe, nie wszystkie pojęcia zostały w ustawie zdefiniowane, co na pewno będzie wzbudzało wiele kontrowersji i wątpliwości. Interesujące jest też to, że klauzulą nie mają być objęte rzeczywiste zdarzania gospodarcze i struktury kapitałowe, które nie będą nastawione na korzyści podatkowe. Konieczność udowodnienia uniknięcia opodatkowania ma spoczywać na organach podatkowych. Klauzula będzie mogła być zastosowana dopiero po udowodnieniu oraz braku wyjaśniania podatnika, że przyczyną zaistniałej sytuacji były inne ważne motywy czy korzyści ekonomiczne usprawiedliwiające zastosowanie sztucznej konstrukcji prawnej. W chwili stwierdzenia uchybienia podatnika w postaci unikania opodatkowania lub obniżania wymiaru podatku, organy podatkowe będą uprawnione do ustalania lub określania zobowiązania podatkowego.

Równocześnie z klauzulą ma zostać powołana Rada do Spraw Unikania Opodatkowania. Ma to być organ kolegialny i niezależny wydający opinię na wniosek nie tylko organów podatkowych czy odwoławczych, ale również podatnika. Wątpliwości wzbudza fakt, że opinie wydawane przez radę mają mieć niewiążący dla organów podatkowych charakter, w przeciwieństwie do „opinii zabezpieczających” wydawanych przez Ministerstwo Finansów. Konstrukcja opinii zabezpieczających ma być podobna interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, tj. zastosowanie się podatnika do treści takiej opinii będzie dawało prawo do powoływania się na ogólną zasadę nieszkodzenia, a także na zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku lub odsetek, zaś postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe nie będą mogły być wszczynane i prowadzone.

Różnicą pomiędzy interpretacją indywidualną a zabezpieczającą ma być wysokość opłaty za jej wydanie. W przypadku kiedy w planowanej konstrukcji prawnej będą uczestniczyły podmioty będące nierezydentami lub podmiotami kontrolowanymi lub zarządzanymi przez nierezydentów, opłata taka wynosić będzie 30.000 zł, w pozostałych przypadkach – 15.000 zł.

Planowany termin wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego również nie jest do końca znany. Z zapowiedzi Ministra Finansów wynika, iż nowelizacja Ordynacji podatkowej powinna wejść w życie do końca I kwartału 2016r.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/230100/230145/230146/dokument144499.pdf

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here