Ministerstwo Finansów poinformowało, że dnia 29 czerwca 2019r. wchodzi w życie rozporządzenie określające po raz pierwszy wzór formularza CIT – 14.

Rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2019 r. Minister Finansów określił wzór deklaracji CIT-14, który dotyczy wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. Rozporządzenie zostało opublikowane 14 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, czyli 29 czerwca 2019r.

Dla kogo nowy formularz CIT – 14?

Formularz Cit-14 przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865), zwana dalej „ustawą”, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21 ustawy zmieniającej

Termin i miejsce składania CIT-14

W projektowanym wzorze CIT-12 określono dwa terminy składania deklaracji, tj.:

  1. Do dnia 31 lipca 2019r. – od przychodów odpowiadających łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od dnia 1 styczna 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019r. (art. 19 ust. 6 pkt 1 ustawy zmieniającej).
  2. Do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy – od przychodów odpowiadających łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia wykupu obligacji lub spłaty pożyczki (art. 19 ust. 6 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Miejscem składania jest właściwy dla podatnika Urząd Skarbowy.

Wzór deklaracji CIT-14

Wzór deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji (CIT-14) zawarty w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

Do pobrania TUTAJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here