8 czerwca 2015 roku do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w celu stwierdzenia, czy przy przekazaniu składnika majątku działalności gospodarczej do majątku osobistego przedsiębiorcy powstanie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Składnikiem majątku, który przedsiębiorca chce wycofać z działalności, jest garaż z prawem własnościowym. Do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej został wprowadzony w 1998 roku. Od tego okresu był też amortyzowany. W 2015 roku przedsiębiorca zamierza przenieść go z majątku działalności do majątku osobistego. W przyszłości przedsiębiorca planuje wynajmować garaż, niezależnie od prowadzonej działalności, a następnie sprzedać po 6 latach od wycofania go z działalności.

Po przedstawieniu sytuacji przedsiębiorca zadał pytanie, czy w związku z wycofaniem omawianego składnika majątku (garażu) wraz gruntem z działalności gospodarczej i przekazaniem go na potrzeby osobiste, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Samo wycofanie składnika majątku z majątku działalności do majątku osobistego nie wzbudzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)..

Zgodnie z art. 9 ust., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Przedsiębiorca w opisanej przez siebie przyszłej sytuacji nie uwzględnia odpłatnego zbycia składnika majątku, tylko wycofanie go z majątku działalności do majątku osobistego. W związku z tym, że podczas omawianej czynności nie nastąpi ani przyrost majątku przedsiębiorcy ani zmniejszenie jego zobowiązań, a jedynie zmiana sposobu użytkowania garażu, według ustawy PDOF obowiązek podatkowy nie powstanie.

Źródło: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPB-1-1/4511-294/15/WRz z 31 sierpnia 2015 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here