Kontrola działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z pewnymi konsekwencjami, jedną z nich jest możliwość kontroli organów państwa, które mogą sprawdzić prawidłowość wykonywanych przez nas działań. Kto jednak może dokonać kontroli i jak wygląda jej przebieg?

Warto podkreślić, że prawo skontrolowania działalności gospodarczej posiadają nawet organy władzy lokalnej tj. prezydent miasta, burmistrz czy wójt gminy. Jeśli otrzymają informację o naruszaniu prawa lub zagrażaniu życiu innych osób np. poprzez emitowanie niebezpiecznych substancji do środowiska czy wytwarzaniu nadmiernego poziomu hałasu, mają prawo nakazać wstrzymanie działalności gospodarczej w trybie natychmiastowym. Okres ten nie może jednak przekraczać 3 dni.

PAMIĘTAJ: Przed rozpoczęciem kontroli, upoważnione organy muszą poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach w trakcie przeprowadzania audytu.

Prawo do kontroli posiadają także organy wydające koncesję na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej. Może ona dotyczyć przestrzegania warunków wykonywania działalności bądź też sprawdzenia czy dana działalność jest zgodna z otrzymaną koncesją.

WAŻNE: Istnieje zasada jednej kontroli. Urząd nie może wielokrotnie kontrolować przedsiębiorcy w jednej sprawie. Wyjątkiem od reguły jest podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Procedura kontroli działalności gospodarczej

Przed rozpoczęciem kontroli, wskazany organ powinien dostarczyć firmie zawiadomienie o zamiarze wszczęcia działań. Powinny widnieć na nim takie informacje jak: data oraz miejsce wystawienia, podpis osoby wystawiającej a także (co najważniejsze) zakres przedmiotu kontroli.

Wcześniejsze zawiadomienie nie jest jednak konieczne i organy władzy państwa mogą przeprowadzić ją bez uprzedzenia gdy:

– istnieje podejrzenie o popełnianiu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,

– kontrola następuje w oparciu o ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,

– kontrola wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

– wynika podejrzenie o naruszniu zakazów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani,

– jeśli przedsiębiorca narusza równowagę środowiska naturalnego lub zagraża bezpośrednio życiu innych osób,

– przedsiębiorca nie posiada żadnego adresu zamieszkania ani adresu siedziby firmy, w związku z czym doręczenie pism z urzędu było znacznie utrudnione.

WAŻNE: Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż 7 dni od doręczenia pisma o zamiarze rozpoczęcia kontroli i nie póżniej niż przed upływem 30 dni. Wyjątkiem jest złożenie wniosku przez przedsiębiorce, który sam ubiega się o wcześniejsze przeprowadzenie audytu.

PAMIĘTAJ: Przed rozpoczęciem kontroli, upoważnione organy muszą okazać legitymację służbową.

Wzór legitymacji skarbowej
Wzór legitymacji służbowej pracownika krajowej administracji skarbowej, źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Wzór legitymacji celno skarbowej
Wzór legitymacji służbowej pracownika krajowej administracji skarbowej, źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Długość postępowania

Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie wykonywania działalności bądź też w miejscu przechowywania dokumentacji księgowej. Jeśli przedsiębiorca wyrazi zgodę kontrola może odbywać się w siedzibie samego urzędu.

W zależności od obrotów oraz ilości zatrudnionych pracowników, okresy kontroli ulegają zmianie. W zależności od w/w parametrów czas ten nie może przekraczać:

12 dni roboczych – mikroprzedsiębiorcy,

18 dni roboczych – mali przedsiębiorcy,

24 dni robocze – średni przedsiębiorcy,

48 dni robocze – pozostali przedsiębiorcy.

WAŻNE: Jeśli kontrola będzie się przedłużać, przedsiębiorca ma prawo złożyć skargę na przeciągające się postępowanie.

 

Źródło: www.biznes.gov.pl

1 KOMENTARZ

  1. Plusem jest to, że można ustanowić pełnomocnika, który będzie kontaktował się z danym urzędem podczas kontroli. Może to być np. osoba z biura rachunkowego, szczególnie jeśli chodzi o kontrole prowadzone przez urząd skarbowy czy inspekcję pracy. Wiadomo, czasem trzeba za taką usługę więcej dopłacić, ale w ten sposób można uniknąć wielu problemów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here