Nieuregulowanie należności za dokonany zakup niesie za sobą  obligatoryjny obowiązek sporządzania  korekty kosztów i  VAT naliczonego. W tym artykule uwagę poświęcimy kwestii VAT.

Podstawą prawną regulującą  korektę VAT-u, którą musi w takim przypadku sporządzić nieterminowy nabywca, jest art. 89b ustawy o VAT:

1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.
2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.
3. (uchylony)
4. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.
5. (uchylony)
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z ust. 1. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania nie ustala się.

Dłużnik musi mieć świadomość tego, że będzie musiał dokonać korekty podatku. Jeśli jednak nie dokona tej korekty bądź nie zrobi tego w terminie, zobowiązany będzie zapłacić podatek od nieopłaconej faktury wraz karą w wysokości 30% wartości podatku – jeżeli nie skoryguje deklaracji VAT. Korekty dokonuje na takim samym formularzu, na jakim dokonywał odliczenia, nawet jeśli od tego czasu zmieniał sposób rozliczeń (z miesięcznego na kwartalne lub odwrotnie, czyli VAT-7 lub VAT-7K). Przepisu nie stosuje się jeśli dłużnik uregulował należność w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności.

Ulga na złe długi w świetle przepisów podatkowych stawia w lepszej sytuacji sprzedawcę, który nie otrzymał płatności za dokonaną sprzedaż,a  odsetki karne są skuteczną przestrogą dla nieterminowych odbiorców. Urząd Skarbowy chętnie upomina się o swoje należności i efektywnie je egzekwuje. Dłużniku sprawdź więc, czy nie zalegasz nie tylko wobec kontrahenta, ale także w US!

Ulga za złe długi z punktu widzenia sprzedawcy opisaliśmy tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here