Zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25 dni został surowo ograniczony. Już nie wystarczy spełnienie warunku dotyczącego tylko opłacenia faktur kosztowych, z których podatnik wnioskuje o zwrot. Od rozliczenia VAT za styczeń 2017 obowiązuje dodatkowo kilka innych warunków. Spełnienie ich wszystkich będzie dużym wyzwaniem, na co liczy skarbówka.

Zmiana wynika z nowej postaci art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Od rozliczenia za styczeń 2017, w przypadku wniosku o zwrot VAT-u naliczonego w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji, podatnik musi wywiązać się z następujących wymogów:

Warunki przyśpieszonego zwrotu VAT

 

– tak jak wcześniej, faktury z których wynika wnioskowana kwota zwrotu podatku naliczonego, muszą być w całości zapłacone, z tym że za pośrednictwem banku, posiadającego siedzibę w Polsce, lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, której podatnik jest członkiem,

faktury opłacone w sposób inny niż ww. czyli gotówką, kartą itp., nie mogą przekroczyć 15 000 zł sumy brutto tych faktur. Tutaj z praktyki wiemy, że kompensata nie jest dla urzędu sposobem zapłaty, tylko uregulowaniem. Faktury uregulowane kompensatą nie mogą być uwzględnione we wnioskowanej kwocie zwrotu VAT,

Przyśpieszony zwrot Vat zasady
W 2017 roku nastąpiły zmiany dotyczące przyśpieszonego zwrotu VAT

dokumenty celne, deklaracja importowa oraz decyzja, których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 muszą spełniać wymienione przepisy oraz muszą być zapłacone,

wnioskowany zwrot VAT-u może wynikać z importu towarów rozliczonego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

– jeśli we wnioskowanej kwocie zwrotu uwzględnione zostały również kwoty podatku naliczonego przeniesione z poprzednich okresów rozliczeniowych, to kwota przesuniętego podatku nie może przekroczyć 3 000 zł,

– przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzające okres za który wnioskowany jest zwrot, podatnik musiał być czynnym podatnikiem VAT oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje miesięczne lub kwartalne.

Termin zwrotu VAT jest liczony od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Ciekawe jest też to, że organy podatkowe maja możliwość kontroli kontrahentów podatnika w ramach czynności sprawdzających. Ponadto naczelnik urzędu na żądanie innych organów, może przedłużyć termin zwrotu.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Please enter your name here